Projecte educatiu del centre

Projecte educatiu

El nostre Projecte Educatiu entén l’ensenyament com a educació integral, i aquesta com un procés individual i col·lectiu de maduració i d’adquisició de coneixements i d’aprenentatge. Aquest Projecte té com valors essencials el treball, l’esforç, la solidaritat, la llibertat, la responsabilitat, l’autonomia personal i tot allò que pot afavorir la dimensió social de la persona.

Som una escola catalana, oberta a Europa, a l’àmbit lingüístic, i a tota la realitat que ens envolta.

La llengua vehicular de l’Escola és el català. La docència es farà en català, així com la documentació i altres activitats que es puguin realitzar al Centre.

Som conscients que el fet de ser una escola catalana és més que una qüestió de llengua. És també una qüestió d’arrelament al país. Això es reflecteix en el nostre Projecte Curricular (en els coneixements, actituds i valors que treballem). Els alumnes treballen refranys i dites populars; aprenen poesies dels nostres autors, canten cançons populars catalanes, s’inicien a l’estudi de la geografia i la història a partir del coneixement de Catalunya.

A l’Escola acollim i respectem les diverses creences i ideologies, sempre que es respectin els drets humans. Es fomentarà la potenciació dels valors ètics que facin dels nostres alumnes unes persones formades en l’equilibri, la tolerància i la capacitat d’anàlisi i decisió.

El nostre objectiu principal és el desenvolupament integral de l’alumne en un autèntic context de coeducació. Això demana necessàriament la seva participació en el propi procés educatiu afavorint la implicació dels alumnes en les decisions que els afectin i en l’organització general del Centre, utilitzant mètodes d’ensenyament actius i no autoritaris. Emprem procediments directes basats en l’observació i en nombroses activitats pràctiques, dins l’escola, o bé fora, seguint una extensa programació de sortides pedagògiques; en resum, fem que el nen aprengui i sobretot “aprengui a aprendre” gaudint-ne.
Per altra banda, ja des de ben petits potenciem en els nens els hàbits d’autonomia i la responsabilitat, encarregant-los d’una sèrie de tasques específiques: encarregat de material, de les plantes, dels penja-robes, secretari, bibliotecari… amb la intenció de fer-los compartir responsabilitats en la organització del grup-classe i educar-los en la sociabilitat.

Per tal que l’alumne tregui el màxim profit de la seva escolaritat, cal anar fent un seguiment constant de la seva evolució. Per això creiem que hi ha d’haver un intercanvi d’informació entre casa i l’escola, a fi d’assegurar unes actituds i actuacions conjuntes. En cas de discrepància entre les normes i patrons de conducta l’Escola farà valer el seu criteri dins el seu àmbit d’actuació.

Una tasca important a desenvolupar a l’Escola és l’adaptació del nen o nena nous a àmbit escolar. Entenem per adaptació aquell període de temps en què el nen es mou entre dues situacions: una de coneguda, que normalment és la família, i una altra de nova que és l’escola. Per això els educadors vetllem per aconseguir una integració afectiva i de qualitat, que permeti a l’infant de trobar-se a gust a l’escola, desenvolupar-se d’acord amb les seves capacitats i assumir els objectius del seu nivell.

Cal, doncs, mantenir un contacte entre pares i escola que ens permeti intercanviar informació per conèixer més a fons la dinàmica del nen dins l’entorn familiar i alhora dins l’escola. Aquests contactes contribueixen a crear un lligam entre els dos mons, i per tant que el nen s’hi bellugui amb confiança.

Quan es fa la prescripció i la matriculació dels nous alumnes d’Educació Infantil organitzem reunions amb les famílies dels nous alumnes per tal de fer-los conèixer l’Escola, els objectius bàsics de l’etapa i les principals normes que faciliten la convivència. També es concerta una entrevista amb les famílies que s’incorporen a l’Escola per primera vegada.

Pel que fa als alumnes que no són nous a l’Escola, el primer contacte amb les famílies el fem a principi de curs, en una reunió col·lectiva del tutor amb els pares de tots els alumnes del seu grup-classe. En aquesta reunió expliquem el nivell maduratiu en què es troben els nens de cada grup, els objectius bàsics del curs que comença i les activitats que ens proposem realitzar.

A més, cada tutor dedica una hora setmanal a les entrevistes amb els pares del seu grup. Aquestes trobades tant poden respondre a iniciativa del tutor com dels pares mateixos.

El nostre model educatiu es caracteritza per educar en:

  • El desenvolupament integral satisfactori dels nostres alumnes d’acord amb llurs capacitats i característiques personals, sense que aquests siguin motiu de discriminació.
  • En l’experiència de la comunicació personal i de l’afecte en les relacions humanes.
  • L’obertura de les diferents realitats socials i el sentit de co-l·laboració, respecte i solidaritat amb elles.
  • L’exercici de la llibertat.