Normativa ESO

Normativa de la ESO

A continuació us detallem els punt principals de la normativa del Centre a l’Educació Secundària:

 • Cal que els nois i noies siguin puntuals a l’hora d’entrar a l’Escola. Arribar tard a la classe ja sigui a primera hora del matí o de la tarda sense justificant, o bé entre hores (desdoblaments, pujada del pati…), implicarà una reducció de la nota final del trimestre de 0,25 per cada dia a l’assignatura corresponent. Quan un/a alumne/a arribi tard s’haurà d’esperar al vestíbul i incorporar-se a l’aula l’hora següent.
 • Les faltes d’assistència o les sortides de l’Escola en hores de classe han de justificar-se per escrit a l’agenda. En cas de malaltia o imprevist és convenient trucar el més aviat possible i deixar l’encàrrec a secretaria.  
 • L’ús de l’agenda és obligatori per als/les alumnes. Demaneu-la amb regularitat. Si hi ha anotacions del professorat cal que les signeu. Feu-la servir també per anotar qualsevol informació o per a demanar entrevistes. Recordeu que és una eina d’ús escolar i per tant ha de restar presentable tot el curs. És important que sempre estigui disponible quan el/a tutor/a la demani.
 • Les notes consten de tres avaluacions i la final. A més hi han dues notes orientatives intertrimestrals. Cal que les reviseu quan siguin activades des de la Intranet. A 4t hi ha les notes de final d’etapa. Hi ha recuperacions al juny i setembre de les assignatures suspeses durant el curs i a l’abril els/les alumnes tenen opció de recuperar les àrees suspeses els cursos anteriors.
 • Les proves han de ser arxivades en el Centre perquè així ho estableix el Departament d’Ensenyament; per aquest motiu no poden sortir de l’Escola. Si algun/a pare/mare en vol veure alguna cal que ho comuniqui a través de l’agenda o correu i retornar la prova el dia següent. Si un/a alumne/a a causa d’una absència justificada (malaltia, viatge…) té proves endarrerides haurà de preocupar-se de demanar al/a professor/a corresponent una nova data per realitzar-la així que es reincorpori al curs. En el cas de que la prova no es faci, comptarà com a 0. En cas de retard l’alumne/a realitzarà la prova el mateix dia.
 • És obligatori portar el material necessari per a cada crèdit. No portar-lo pot suposar una penalització a la nota de l’avaluació o bé una sanció en el cas que sigui reiterada la falta.
 • No s’admet en cap cas l’ús del telèfon mòbil, Mp3, Mp4, ipod… dins del recinte escolar, això inclou passadís, escala… ni a les activitats programades a les sortides. És per això que abans de començar les classes del matí i de la tarda, es recolliran tots els mòbils i es guardaran a una caixa que romandrà tancada a la sala de mestres. A les 13.30 h i ales 17.00 h seran retornats.
 • No és permès de menjar cap tipus de llaminadura durant les hores de classe o bé a qualsevol activitat escolar. Els avisos reiterats comportaran la sanció que el claustre decideixi. És per això que, seguint la normativa del Centre, no se’n podran repartir els dies d’aniversari. Per evitar problemes amb les al.lèrgies no es podrán portar pastissos casolans en les celebracions.
 • El respecte entre companys/es és una prioritat en el nostre Centre, així com el respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa: personal docent, menjador, secretaria, direcció… Qualsevol actitud que no estigui d’acord amb aquest principi podrà ser sancionada segons la gravetat de la situació. La sanció pot anar des de quedar-se en el Centre uns dies concrets fora d’horari escolar, realitzar tasques compensatòries, no anar de colònies o viatge de fi de curs, fins a l’expulsió si cal obrir un expedient disciplinari.
 • Recordem que el currículum de la ESO contempla que els valors, actituds i influeixen en la nota final del trimestre.
 • Per aprovar una assignatura han d’estar els tres trimestres del curs aprovats, a no ser que el/la professor/a valori altres criteris.
 • Pel que fa a les incidències amb l’alumnat continuarem amb el sistema de graelles. L’alumne que acumuli 3 signatures tindrà un avís de sanció. Si arriba a acumular-ne 5, tindrà una sanció (expulsió 3 dies de l’aula). La suma de sancions pot suposar una falta greu, l’obertura d’un expedient disciplinari i l’expulsió del Centre. Seran susceptibles de signatura comportaments disruptius i faltes reiterades d’indisciplina (menjar xiclets, malmetre el material, no fer els deures…) així com qualsevol actitud que el/la professor/a consideri inapropiada.
 • Recordem que els alumnes han de retornar els llibres de reutilització amb bones condicions. En cas contrari no tindrà dret a fer ús d’aquest servei el curs següent i no se li retornarà el dipòsit que haurà pagat a començament de curs.
 • És important que els/les alumnes mantinguin uns hàbits d’higiene i de cura personal. A l’àrea d’Educació Física és obligatori dutxar-se després de realitzar l’activitat. Tanmateix caldrà fer un treball escrit complementari en el cas de faltar o no participar de l’activitat durant 3 o més dies.  És obligatori portar l’equip adequat per poder realitzar la classe.
 • Cada alumne/a té assignada una taula i cadira i han de responsabilitzar-se de conservar-la en bon estat fins al final de l’etapa. En cas contrari haurà d’abonar el seu cost.

Respectar els aspectes anteriors contribuirà a un bon funcionament de l’Escola.